Rocznik Statystyczny Województwa Łódzkiego 2021

Bogaty zestaw statystycznych informacji wynikowych dotyczący stanu środowiska naturalnego i sytuacji społeczno-gospodarczej województwa.

ISSN 0239-7366

Seria Roczniki statystyczne

termin wydania – grudzień
wydanie roczne
wersja polsko–angielska
objętość ok. 250 stron
format 166 x 238 mm
cena oprawa miękka: 25,00 zł

Publikacja wydana w formie książkowej

Publikacja wkrótce będzie dostępna w Internecie (bezpłatnie)

Raport o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa łódzkiego 2021

Długookresowa analiza zjawisk zachodzących w gospodarce narodowej na terenie województwa oraz prezentacja ich zróżnicowania wewnętrznego w zakresie zjawisk istotnych z punktu widzenia rozwoju społeczno-gospodarczego, tj. kapitału ludzkiego (w tym procesów demograficznych i zasobów pracy), jakości życia mieszkańców, gospodarki, z uwzględnieniem procesów związanych z rozwojem przedsiębiorczości, realizacją inwestycji, produkcji i usług, infrastruktury gospodarki, finansów publicznych, ochrony środowiska. Kategorie przedstawione są w ujęciu dynamicznym (w retrospekcji wieloletniej), a także w relacji do przeciętnych wielkości dla kraju. Analiza statystyczna, spójna pod względem tematycznym dla wszystkich województw, zawiera prezentację zjawisk również w formie graficznej – za pomocą map i wykresów.
Przekroje: województwo, podregiony, powiaty, gminy, sekcje i działy PKD 2007.

ISSN 2084-7041

Seria Analizy statystyczne

termin wydania – maj
wydanie roczne
w wersji angielskiej: przedmowa, spis treści, uwagi ogólne, synteza, tablice przeglądowe, wykresy, mapy, tablice, aneks
objętość ok. 150 stron
format 210 x 270 mm
cena oprawa miękka: 18,00 zł

Publikacja wydana w formie książkowej

Publikacja wkrótce będzie dostępna w Internecie (bezpłatnie)

Nauka, technika i innowacyjność w województwie łódzkim w latach 2017-2019

Dane i wskaźniki z zakresu statystyki nauki i techniki, opisujące działalność badawczą i rozwojową (B+R) oraz działalność innowacyjną przedsiębiorstw w przemyśle, środki automatyzacji procesów produkcyjnych w przedsiębiorstwach przemysłowych, ochronę własności przemysłowej (statystyka patentów) oraz zasoby ludzkie dla nauki i techniki.
Przekroje: województwo.

ISSN 2084-7041

Seria Analizy statystyczne

termin wydania – marzec
wydanie co 3 lata
w wersji angielskiej: przedmowa, spis treści, synteza, tablice, wykresy
objętość ok. 70 stron
format 210 x 270 mm
cena oprawa miękka: 20,00 zł

Publikacja wydana w formie książkowej

Publikacja wkrótce będzie dostępna w Internecie (bezpłatnie)

Opieka nad dzieckiem i rodziną w województwie łódzkim w latach 2015-2020

Podstawowe dane charakteryzujące opiekę medyczną oraz zakłady stacjonarne pomocy społecznej. Wybrane dane o beneficjentach, świadczeniach oraz kwotach świadczeń w zakresie środowiskowej pomocy społecznej oraz świadczeń na rzecz rodziny. Podstawowe informacje charakteryzujące placówki wsparcia dziennego, instytucjonalną pieczę zastępczą oraz rodzinną pieczę zastępczą. Wybrane dane na temat opieki nad dziećmi w żłobkach i klubach dziecięcych oraz przedszkolach.
Przekroje: województwo, wybrane informacje według powiatów.
Seria Analizy statystyczne

termin wydania – grudzień
wydanie co 5 lat
w wersji angielskiej: przedmowa, spis treści, synteza, tablice, wykresy, mapy
objętość ok. 150 stron
format 210 x 270 mm
cena oprawa miękka: 20,00 zł

Publikacja wydana w formie książkowej

Publikacja wkrótce będzie dostępna w Internecie (bezpłatnie)

Biuletyn statystyczny województwa łódzkiego 2021

Podstawowe statystyczne informacje wynikowe charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą województwa, m.in. z zakresu rynku pracy i wynagrodzeń, cen, finansów przedsiębiorstw i inwestycji, rolnictwa, przemysłu, budownictwa i handlu.
Przekroje: województwo, podregiony, powiaty, sekcje i działy PKD 2007, wybrane wyroby wg PKWiU, grupy COICOP.
Seria Informacje statystyczne

termin wydania – marzec, maj, sierpień, listopad
wydanie kwartalne
wersja polsko–angielska
format 210 x 270 mm

Publikacja wkrótce będzie dostępna w Internecie (bezpłatnie)

Sytuacja społeczno-gospodarcza Łodzi 2021

Wybrane informacje charakteryzujące sytuację gospodarczą oraz zagadnienia społeczne w Łodzi. Ważniejsze wskaźniki sytuacji społeczno-gospodarczej w wybranych miastach wojewódzkich.
Przekroje: Łódź, sekcje i działy PKD 2007, wybrane miasta.
Seria Informacje statystyczne

termin wydania – marzec, maj, sierpień, listopad
wydanie kwartalne
w wersji angielskiej: przedmowa, spis treści, synteza, tablice – internet
format 210 x 270 mm

Publikacja wkrótce będzie dostępna w Internecie (bezpłatnie)

Rolnictwo w województwie łódzkim w 2020 r.

Użytkowanie gruntów, produkcja roślinna (powierzchnia uprawy, plony, zbiory), produkcja zwierzęca. Skup i ceny produktów rolnych oraz inne dane charakteryzujące sytuację w rolnictwie.
Przekroje: województwo, formy własności.
Seria Informacje statystyczne

termin wydania – lipiec
wydanie roczne
w wersji angielskiej: przedmowa, spis treści, synteza, tablice, wykresy
format 210 x 270 mm

Publikacja wkrótce będzie dostępna w Internecie (bezpłatnie)

Województwo łódzkie w liczbach 2021

Zestaw danych statystycznych charakteryzujących sytuację społeczno-gospodarczą województwa łódzkiego. Materiał statystyczny wzbogacony zestawem wykresów.
Przekroje: województwo, miasto/wieś, sekcje PKD, wybrane dane wg województw.
Seria Foldery i publikacje okolicznościowe

termin wydania – grudzień
wydanie roczne
wersja polsko–angielska
objętość ok. 26 stron
format 180 x 180 mm

Folder

Publikacja wkrótce będzie dostępna w Internecie (bezpłatnie)

Łódź w liczbach 2021

Zestaw danych statystycznych charakteryzujących sytuację społeczno-gospodarczą Łodzi. Materiał statystyczny wzbogacony zestawem wykresów.
Przekroje: Łódź, sekcje PKD 2007.
Seria Foldery i publikacje okolicznościowe

termin wydania – grudzień
wydanie roczne
wersja polsko–angielska
objętość ok. 18 stron
format 180 x 180 mm

Folder

Publikacja wkrótce będzie dostępna w Internecie (bezpłatnie)

Warunki życia ludności w województwie łódzkim Edycja 2021

Wybrane informacje dotyczące: procesów demograficznych, dochodów ludności, poziomu życia, bezrobocia, wynagrodzeń i świadczeń społecznych oraz działalności w zakresie usług społecznych.
Przekroje: województwo.
Seria Foldery i publikacje okolicznościowe

termin wydania – lipiec
wydanie roczne
wersja polska
objętość ok. 50 stron
format 220 x 220 mm

Publikacja wydana w formie książkowej

Publikacja wkrótce będzie dostępna w Internecie (bezpłatnie)