Rocznik Statystyczny Województwa Łódzkiego 2024

Bogaty zestaw statystycznych informacji wynikowych dotyczący sytuacji społeczno-gospodarczej województwa w ujęciu przestrzennym. Informacje o województwie oraz wybrane dane o powiatach, gminach i podregionach umożliwiają porównania i analizy terytorialnego zróżnicowania zjawisk. Materiał statystyczny jest przedstawiony za pomocą tablic, map i wykresów.

ISSN książka 0239-7366

Seria Roczniki statystyczne

termin wydania – grudzień
wydanie roczne
wersja polsko–angielska
objętość ok. 200 stron
format 166 x 238 mm
cena oprawa miękka: 25,00 zł

Publikacja wkrótce będzie wydana w formie książkowej

Publikacja wkrótce będzie dostępna w Internecie (bezpłatnie)

Statystyka Łodzi 2024

Bogaty zestaw statystyk dotyczący różnych dziedzin życia społecznego i gospodarczego Łodzi. Zbiorcza publikacja wydawana co 2 lata. Materiał statystyczny wzbogacony zestawem map i wykresów.

ISSN książka 1427-8111

Seria Roczniki statystyczne

termin wydania – grudzień
wydanie co 2 lata
wersja polsko–angielska
objętość ok. 200 stron
format 166 x 238 mm
cena oprawa miękka: 25,00 zł

Publikacja wkrótce będzie wydana w formie książkowej

Publikacja wkrótce będzie dostępna w Internecie (bezpłatnie)

Rynek pracy w województwie łódzkim w latach 2020-2023

Długookresowa analiza rynku pracy w województwie. Opracowanie zawiera informacje o aktywności ekonomicznej ludności, o popycie na pracę, osobach pracujących, ich warunkach pracy i wynagrodzeniach, a także o osobach bezrobotnych. Obejmuje także dane o ruchu zatrudnionych oraz wyniki przeprowadzanego co dwa lata badania struktury wynagrodzeń. Ponadto, w celu przedstawienia możliwie pełnego obrazu rynku pracy, najważniejsze dane o województwie zostały ukazane na tle kraju.
Seria Analizy statystyczne

termin wydania – kwiecień
wydanie co 4 lata
w wersji angielskiej: przedmowa, spis treści, synteza, tablice, wykresy
format 210 x 270 mm

Publikacja wkrótce będzie dostępna w Internecie (bezpłatnie)

Raport o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa łódzkiego 2024

Długookresowa analiza zjawisk zachodzących w gospodarce narodowej na terenie województwa oraz prezentacja zróżnicowania wewnętrznego w zakresie zjawisk istotnych z punktu widzenia rozwoju społeczno-gospodarczego. W publikacji prezentowane są dane z wielu obszarów badań statystycznych m.in. kapitału ludzkiego (w tym procesów demograficznych i zasobów pracy), jakości życia mieszkańców, gospodarki, z uwzględnieniem procesów związanych z rozwojem przedsiębiorczości, realizacją inwestycji, produkcji i usług, infrastruktury gospodarki, finansów publicznych, planowania przestrzennego i rewitalizacji, a także ochrony środowiska. Kategorie przedstawione są w ujęciu dynamicznym (w retrospekcji wieloletniej), a także w relacji do przeciętnych wielkości dla kraju. Analiza statystyczna, spójna pod względem tematycznym dla wszystkich województw, zawiera prezentację zjawisk również w formie graficznej - za pomocą map i wykresów.
Seria Analizy statystyczne

termin wydania – kwiecień
wydanie roczne
w wersji angielskiej: przedmowa, spis treści, synteza, tablice, wykresy, mapy
format 210 x 270 mm

Publikacja wkrótce będzie dostępna w Internecie (bezpłatnie)

Biuletyn statystyczny województwa łódzkiego 2024

Podstawowe statystyczne informacje wynikowe charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą województwa, m.in. z zakresu rynku pracy i wynagrodzeń, cen, finansów przedsiębiorstw i inwestycji, rolnictwa, przemysłu, budownictwa i handlu.
Seria Informacje statystyczne

termin wydania – luty, maj, sierpień, listopad
wydanie kwartalne
wersja polsko–angielska
format 210 x 270 mm

Publikacja wkrótce będzie dostępna w Internecie (bezpłatnie)

Sytuacja społeczno-gospodarcza Łodzi 1-4 kwartał 2023 r.

Podstawowe informacje charakteryzujące sytuację gospodarczą oraz zagadnienia społeczne w Łodzi. Ważniejsze wskaźniki sytuacji społeczno-gospodarczej w wybranych miastach wojewódzkich.
Seria Informacje statystyczne

termin wydania – marzec
wydanie roczne
w wersji angielskiej: przedmowa, spis treści, synteza, tablice - Internet
format 210 x 270 mm

Publikacja wkrótce będzie dostępna w Internecie (bezpłatnie)

Warunki życia ludności w województwie łódzkim Edycja 2024

Folder zawierający podstawowe informacje o procesach demograficznych, dochodach ludności, poziomie życia, bezrobociu, wynagrodzeniach i świadczeniach społecznych oraz działalności w zakresie usług społecznych.
Seria Foldery i publikacje okolicznościowe

termin wydania – lipiec
wydanie roczne
wersja polsko-angielska
objętość ok. 42 stron
format 220 x 220 mm

Publikacja wkrótce będzie wydana w formie książkowej

Publikacja wkrótce będzie dostępna w Internecie (bezpłatnie)

Województwo łódzkie w liczbach 2024

Folder prezentujący najważniejsze dane dotyczące sytuacji społecznej, demograficznej, ekonomicznej i ochrony środowiska naturalnego województwa łódzkiego.
Seria Foldery i publikacje okolicznościowe

termin wydania – grudzień
wydanie roczne
wersja polsko–angielska
objętość ok. 30 stron
format 180 x 180 mm

Folder

Publikacja wkrótce będzie dostępna w Internecie (bezpłatnie)

Informator Urzędu Statystycznego w Łodzi

Folder zawierający podstawowe informacje o Urzędzie Statystycznym w Łodzi oraz statystyce publicznej, korzystaniu ze zbiorów danych i wydawnictw, o zakresie i formach usług oferowanych przez Urząd Statystyczny.
Seria Foldery i publikacje okolicznościowe

termin wydania – maj
wydanie co 3-4 lata
wersja polsko–angielska
objętość ok. 20 stron
format 102 x 106 mm

Folder

Publikacja wkrótce będzie dostępna w Internecie (bezpłatnie)

Łódź w liczbach 2024

Folder prezentujący dane statystyczne charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą Łodzi.
Seria Foldery i publikacje okolicznościowe

termin wydania – grudzień
wydanie roczne
wersja polsko–angielska
objętość ok. 22 stron
format 180 x 180 mm

Folder

Publikacja wkrótce będzie dostępna w Internecie (bezpłatnie)

A ja lubię … statystykę

Folder informacyjny dla uczniów i nauczycieli. Opracowanie zawiera podstawowe dane charakteryzujące województwo z zakresu: demografii, edukacji, kultury, sportu, ochrony zdrowia, infrastruktury mieszkaniowej, rolnictwa, transportu i handlu, społeczeństwa informacyjnego. Wybrane informacje dotyczące Polski i krajów UE.
Seria Foldery i publikacje okolicznościowe

termin wydania – wrzesień
wydanie co 10 lat
wersja polska
objętość ok. 70 stron
format 180 x 180 mm

Folder

Publikacja wkrótce będzie dostępna w Internecie (bezpłatnie)