Rocznik Statystyczny Województwa Mazowieckiego 2024

Bogaty zestaw statystycznych informacji wynikowych dotyczący sytuacji społeczno-gospodarczej województwa w ujęciu przestrzennym. Informacje o województwie oraz wybrane dane o powiatach, gminach i podregionach umożliwiają porównania i analizy terytorialnego zróżnicowania zjawisk. Materiał statystyczny jest przedstawiony za pomocą tablic, map i wykresów.

ISSN książka 1509-9652

Seria Roczniki statystyczne

termin wydania – grudzień
wydanie roczne
wersja polsko–angielska
objętość ok. 250 stron
format 166 x 238 mm
cena oprawa miękka: 28,00 zł

Publikacja wkrótce będzie wydana w formie książkowej

Publikacja wkrótce będzie dostępna w Internecie (bezpłatnie)

Rocznik Statystyczny Warszawy 2024

Bogaty zestaw statystycznych informacji wynikowych dotyczący stanu środowiska naturalnego i sytuacji społeczno-gospodarczej m. st. Warszawy.

ISSN książka 1425-9486

Seria Roczniki statystyczne

termin wydania – grudzień
wydanie roczne
wersja polsko–angielska
objętość ok. 300 stron
format 166 x 238 mm cena oprawa miękka: 25,00 zł

Publikacja wkrótce będzie wydana w formie książkowej

Publikacja wkrótce będzie dostępna w Internecie (bezpłatnie)

Rynek pracy w województwie mazowieckim w 2023 r.

Długookresowa analiza procesów zachodzących na rynku pracy na terenie województwa z uwzględnieniem istotnych zjawisk, zmian i tendencji m.in. dot. pracujących, wynagrodzeń, bezrobotnych wg płci, wieku i wykształcenia, stopy bezrobocia rejestrowanego, warunków pracy, wypadków przy pracy.

ISSN książka 1643-5834

Seria Analizy statystyczne

termin wydania – listopad
wydanie roczne
wersja polsko–angielska
objętość ok. 50 stron
format 210 x 270 mm
cena oprawa miękka: 18,00 zł

Publikacja wkrótce będzie wydana w formie książkowej

Publikacja wkrótce będzie dostępna w Internecie (bezpłatnie)

Rolnictwo województwa mazowieckiego na tle kraju i pozostałych województw w 2023 r.

Długookresowa analiza wybranych zagadnień dotyczących stanu rolnictwa i wsi mazowieckiej na tle Polski i pozostałych województw, a także warunki w jakich rozwija się produkcja rolnicza, charakteryzujące przeobrażenia zachodzące na obszarach wiejskich województwa.
Seria Analizy statystyczne

termin wydania – październik
wydanie roczne
w wersji angielskiej: przedmowa, spis treści, synteza, uwagi metodologiczne, tablice, wykresy, mapy
format 210 x 270 mm

Publikacja wkrótce będzie dostępna w Internecie (bezpłatnie)

Sytuacja demograficzna województwa mazowieckiego w 2023 r.

Długookresowa analiza sytuacji demograficznej województwa mazowieckiego na przestrzeni kilkunastu lat, ze szczególnym uwzględnieniem zjawisk, które zarejestrowano w 2023 roku. Publikacja prezentuje zmiany ilościowe i jakościowe w stanie i strukturze populacji, a także dotyczące takich zjawisk, jak: małżeństwa, separacje, rozwody, urodzenia, zgony, migracje ludności.
Seria Analizy statystyczne

termin wydania – sierpień
wydanie roczne
wersja polsko–angielska
objętość ok. 80 stron
format 210 x 270 mm
cena oprawa miękka: 18,00 zł

Publikacja wkrótce będzie wydana w formie książkowej

Publikacja wkrótce będzie dostępna w Internecie (bezpłatnie)

Raport o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa mazowieckiego 2024

Długookresowa analiza zjawisk zachodzących w gospodarce narodowej na terenie województwa oraz prezentacja zróżnicowania wewnętrznego w zakresie zjawisk istotnych z punktu widzenia rozwoju społeczno-gospodarczego. W publikacji prezentowane są dane z wielu obszarów badań statystycznych m.in. kapitału ludzkiego (w tym procesów demograficznych i zasobów pracy), jakości życia mieszkańców, gospodarki, z uwzględnieniem procesów związanych z rozwojem przedsiębiorczości, realizacją inwestycji, produkcji i usług, infrastruktury gospodarki, finansów publicznych, planowania przestrzennego i rewitalizacji, a także ochrony środowiska. Kategorie przedstawione są w ujęciu dynamicznym (w retrospekcji wieloletniej), a także w relacji do przeciętnych wielkości dla kraju. Analiza statystyczna, spójna pod względem tematycznym dla wszystkich województw, zawiera prezentację zjawisk również w formie graficznej - za pomocą map i wykresów.
Seria Analizy statystyczne

termin wydania – kwiecień
wydanie roczne
w wersji angielskiej: przedmowa, spis treści, synteza, uwagi ogólne, tablice, wykresy, mapy
format 210 x 270 mm

Publikacja wkrótce będzie dostępna w Internecie (bezpłatnie)

Region warszawski stołeczny w 2023 r.

Długookresowa analiza zmian i tendencji zachodzących na obszarze regionu warszawskiego stołecznego m.in.: powierzchni, zjawisk demograficznych, rynku pracy, infrastruktury komunalnej, mieszkalnictwa, edukacji i wychowania, kultury, finansów publicznych i podmiotów gospodarki narodowej.

ISSN książka 2544-5944

Seria Analizy statystyczne

termin wydania – grudzień
wydanie roczne
wersja polsko–angielska
objętość ok. 120 stron
format 210 x 270 mm
cena oprawa miękka: 20,00 zł

Publikacja wkrótce będzie wydana w formie książkowej

Publikacja wkrótce będzie dostępna w Internecie (bezpłatnie)

Panorama dzielnic Warszawy w 2023 r.

Analiza przedstawia sytuację społeczno-gospodarczą poszczególnych dzielnic na tle m.st. Warszawy, w tym zagadnienia dotyczące m.in.: środowiska, ludności, rynku pracy, budownictwa, edukacji, ochrony zdrowia, kultury i bezpieczeństwa publicznego. Publikacja jest uzupełnieniem Rocznika Statystycznego Warszawy.
Seria Analizy statystyczne

termin wydania – grudzień
wydanie roczne
wersja polsko–angielska
objętość ok. 300 stron
format 210 x 270 mm
cena oprawa miękka: 25,00 zł

Publikacja wkrótce będzie wydana w formie książkowej

Publikacja wkrótce będzie dostępna w Internecie (bezpłatnie)

Przegląd Statystyczny Warszawy 2024

Analiza dotycząca najważniejszych dziedzin życia społecznych i gospodarczych m.st Warszawy i jego dzielnic.
Seria Analizy statystyczne

termin wydania – marzec, czerwiec, wrzesień, grudzień
wydanie kwartalne
ww wersji angielskiej: przedmowa, spis treści, synteza, uwagi ogólne, tablice, wykresy, mapy
format 210 x 270 mm

Publikacja wkrótce będzie dostępna w Internecie (bezpłatnie)

Biuletyn statystyczny województwa mazowieckiego 2024

Podstawowe statystyczne informacje wynikowe charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą województwa, m.in. z zakresu rynku pracy i wynagrodzeń, cen, finansów przedsiębiorstw i inwestycji, rolnictwa, przemysłu, budownictwa i handlu.
Seria Informacje statystyczne

termin wydania – luty, maj, sierpień, listopad
wydanie kwartalne
wersja polsko–angielska
format 210 x 270 mm

Publikacja wkrótce będzie dostępna w Internecie (bezpłatnie)

Statystyka gmin i powiatów województwa mazowieckiego w latach 2015 i 2022

Podstawowe statystyczne informacje wynikowe charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą województwa, opisujące zróżnicowanie wybranych elementów społeczno-ekonomicznego potencjału gmin i powiatów województwa mazowieckiego.
Seria Informacje statystyczne

termin wydania – marzec
wydanie roczne
wersja polsko i angielska

Publikacja wkrótce będzie dostępna w Internecie (bezpłatnie)

Dzieci w województwie mazowieckim w 2022 r.

Folder prezentujący szerokie spektrum badań statystycznych statystyki publicznej oraz ze źródeł pozastatystycznych charakteryzujące obraz mazowieckich dzieci. Przedstawione w publikacji informacje dotyczą: zjawisk demograficznych, miejsca dziecka w rodzinie i poza nią, sytuacji rodzin z dziećmi na utrzymaniu, opieki społecznej, stanu zdrowia i opieki medycznej, edukacji i wychowania, kultury i wypoczynku, zagrożeń zdrowia i życia, a także przewidywanych do 2060 r. zmian w liczbie i strukturze dzieci i młodzieży. Dane zawarte w publikacji dotyczą głównie lat 2015–2022, chociaż w niektórych przypadkach prezentowane są wybrane lata lub krótszy okres, co wynika z uwarunkowań metodologicznych.
Seria Foldery i publikacje okolicznościowe

termin wydania – czerwiec
wydanie co 2 lata
wersja polska i angielska
objętość ok. 100 stron
format 220 x 220 mm
cena oprawa miękka: 20,00 zł

Folder

Publikacja wkrótce będzie dostępna w Internecie (bezpłatnie)

Województwo mazowieckie w liczbach 2024

Folder zawierający podstawowe informacje o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa w 2023 r. oraz podstawowe wskaźniki w porównaniu do Polski i pozostałych województw.
Seria Foldery i publikacje okolicznościowe

termin wydania – listopad
wydanie roczne
wersja polska i angielska
objętość ok. 50 stron
format 102 x 206 mm

Folder

Publikacja wkrótce będzie dostępna w Internecie (bezpłatnie)

Ze statystyką przez Warszawę 2024

Folder prezentujący podstawowe informacje o sytuacji społeczno-gospodarczej m.st. Warszawy w 2023 r.
Seria Foldery i publikacje okolicznościowe

termin wydania – listopad
wydanie roczne
wersja polska i angielska
objętość ok. 50 stron
format 180 x 180 mm

Folder

Publikacja wkrótce będzie dostępna w Internecie (bezpłatnie)

Region mazowiecki regionalny w 2023 r.

Folder prezentujący podstawowe informacje o sytuacji społeczno-gospodarczej regionu mazowieckiego regionalnego w podziale na gminy i powiaty oraz wskaźniki w porównaniu z regionami Polski.
Seria Foldery i publikacje okolicznościowe

termin wydania – grudzień
wydanie roczne
wersja polsko-angielska
objętość ok. 80 stron
format 220 x 220 mm

Folder

Publikacja wkrótce będzie dostępna w Internecie (bezpłatnie)