Rocznik Statystyczny Województwa Mazowieckiego 2023

Bogaty zestaw statystycznych informacji wynikowych dotyczący sytuacji społeczno-gospodarczej województwa w ujęciu przestrzennym. Informacje o województwie oraz wybrane dane o powiatach, gminach i podregionach umożliwiają porównania i analizy terytorialnego zróżnicowania zjawisk.
Materiał statystyczny jest przedstawiony za pomocą tablic, map i wykresów.

ISSN 1509-9652

Seria Roczniki statystyczne

termin wydania – grudzień
wydanie roczne
wersja polsko–angielska
objętość ok. 250 stron
format 166 x 238 mm
cena oprawa miękka: 28,00 zł

Publikacja wkrótce będzie wydana w formie książkowej

Publikacja wkrótce będzie dostępna w Internecie (bezpłatnie)

Rocznik Statystyczny Warszawy 2023

Bogaty zestaw statystycznych informacji wynikowych dotyczący stanu środowiska naturalnego i sytuacji społeczno-gospodarczej m. st. Warszawy.

ISSN 1425-9486

Seria Roczniki statystyczne

termin wydania – grudzień
wydanie roczne
wersja polsko–angielska
objętość ok. 300 stron
format 166 x 238 mm cena oprawa miękka: 25,00 zł

Publikacja wkrótce będzie wydana w formie książkowej

Publikacja wkrótce będzie dostępna w Internecie (bezpłatnie)

Raport o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa mazowieckiego 2023

Długookresowa analiza zjawisk zachodzących w gospodarce narodowej na terenie województwa oraz prezentacja ich zróżnicowania wewnętrznego w zakresie zjawisk istotnych z punktu widzenia rozwoju społeczno-gospodarczego, tj. kapitału ludzkiego (w tym procesów demograficznych i zasobów pracy), jakości życia mieszkańców, gospodarki, z uwzględnieniem procesów związanych z rozwojem przedsiębiorczości, realizacją inwestycji, produkcji i usług, infrastruktury gospodarki, finansów publicznych, planowania przestrzennego i rewitalizacji, ochrony środowiska. Kategorie przedstawione są w ujęciu dynamicznym (w retrospekcji wieloletniej), a także w relacji do przeciętnych wielkości dla kraju. Analiza statystyczna, spójna pod względem tematycznym dla wszystkich województw, zawiera prezentację zjawisk również w formie graficznej - za pomocą map i wykresów.
Przekroje: województwo, podregiony, powiaty, gminy, sekcje i działy PKD 2007.
Seria Analizy statystyczne

termin wydania – kwiecień
wydanie roczne
w wersji angielskiej: przedmowa, spis treści, synteza, uwagi ogólne, tablice, wykresy, mapy
format 210 x 270 mm

Publikacja wkrótce będzie dostępna w Internecie (bezpłatnie)

Rynek pracy w województwie mazowieckim w 2022 r.

Długookresowa analiza procesów zachodzących na rynku pracy na terenie województwa z uwzględnieniem istotnych zjawisk, zmian i tendencji m.in. dot. pracujących, wynagrodzeń, bezrobotnych wg płci, wieku i wykształcenia, stopy bezrobocia rejestrowanego, warunków pracy, wypadków przy pracy.
Przekroje: województwo, regiony, wybrane informacje wg podregionów, powiatów i gmin, sektory własności, sekcje PKD 2007.

ISSN 1643-5834

Seria Analizy statystyczne

termin wydania – listopad
wydanie roczne
wersja polsko–angielska
objętość ok. 50 stron
format 210 x 270 mm
cena oprawa miękka: 18,00 zł

Publikacja wkrótce będzie wydana w formie książkowej

Publikacja wkrótce będzie dostępna w Internecie (bezpłatnie)

Region warszawski stołeczny w 2022 r.

Długookresowa analiza zmian i tendencji zachodzących na obszarze regionu warszawskiego stołecznego m.in.: powierzchni, zjawisk demograficznych, rynku pracy, infrastruktury komunalnej, mieszkalnictwa, edukacji i wychowania, kultury, finansów publicznych i podmiotów gospodarki narodowej.
Przekroje: województwo, regiony województwa, Warszawski Obszar Funkcjonalny (WOF), m.st. Warszawa, powiaty i gminy wchodzące w skład Regionu Warszawskiego Stołecznego (RWS).

ISSN 2544-5944

Seria Analizy statystyczne

termin wydania – grudzień
wydanie roczne
wersja polsko–angielska
objętość ok. 120 stron
format 210 x 270 mm
cena oprawa miękka: 20,00 zł

Publikacja wkrótce będzie wydana w formie książkowej

Publikacja wkrótce będzie dostępna w Internecie (bezpłatnie)

Rolnictwo województwa mazowieckiego na tle kraju i pozostałych województw w 2022 r.

Długookresowa analiza wybranych zagadnień dotyczących stanu rolnictwa i wsi mazowieckiej na tle Polski i pozostałych województw, a także warunki, w jakich rozwija się produkcja rolnicza charakteryzujące przeobrażenia zachodzące na obszarach wiejskich województwa.
Przekroje: Polska, województwa, województwo mazowieckie.
Seria Analizy statystyczne

termin wydania – październik
wydanie roczne
w wersji angielskiej: przedmowa, spis treści, synteza, uwagi metodologiczne, tablice, wykresy, mapy
objętość ok. 50 stron
format 210 x 270 mm<

Publikacja wkrótce będzie dostępna w Internecie (bezpłatnie)

Sytuacja demograficzna województwa mazowieckiego w 2022 r.

Długookresowa analiza sytuacji demograficznej województwa mazowieckiego na przestrzeni kilkunastu lat, ze szczególnym uwzględnieniem zjawisk, które zarejestrowano w 2022 roku. Publikacja prezentuje zmiany ilościowe i jakościowe w stanie i strukturze populacji, a także dotyczące takich zjawisk, jak: małżeństwa, separacje, rozwody, urodzenia, zgony, migracje ludności.
Przekroje: województwo, powiaty, gminy, miasta, wieś
Seria Analizy statystyczne

termin wydania – sierpień
wydanie roczne
wersja polsko–angielska
objętość ok. 80 stron
format 210 x 270 mm
cena oprawa miękka: 18,00 zł

Publikacja wkrótce będzie wydana w formie książkowej

Publikacja wkrótce będzie dostępna w Internecie (bezpłatnie)

Biuletyn statystyczny województwa mazowieckiego 2023

Podstawowe statystyczne informacje wynikowe charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą województwa, m.in. z zakresu rynku pracy i wynagrodzeń, cen, finansów przedsiębiorstw i inwestycji, rolnictwa, przemysłu, budownictwa i handlu.
Przekroje: województwo, podregiony, powiaty, sekcje i działy PKD 2007, wybrane wyroby wg PKWiU, grupy COICOP.
Seria Informacje statystyczne

termin wydania – marzec, maj, sierpień, listopad
wydanie kwartalne
wersja polsko–angielska
format 210 x 270 mm

Publikacja wkrótce będzie dostępna w Internecie (bezpłatnie)

Statystyka gmin i powiatów województwa mazowieckiego 2023

Podstawowe statystyczne informacje wynikowe charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą województwa.
Seria Informacje statystyczne

termin wydania – marzec
wydanie roczne
wersja polsko i angielska

Publikacja wkrótce będzie dostępna w Internecie (bezpłatnie)

Przegląd Statystyczny Warszawy 2023

Podstawowe informacje kwartalne dotyczące najważniejszych dziedzin życia społecznych i gospodarczych m.st Warszawy i jego dzielnic.

Seria Informacje statystyczne

termin wydania – marzec, czerwiec, wrzesień, grudzień
wydanie kwartalne
w wersji angielskiej: przedmowa, spis treści, synteza, uwagi ogólne, tablice, wykresy, mapy

Publikacja wkrótce będzie dostępna w Internecie (bezpłatnie)

Panorama dzielnic Warszawy w 2022 r.

Podstawowe informacje przedstawiające sytuację społeczno-gospodarczą poszczególnych dzielnic na tle m.st. Warszawy, w tym zagadnienia dotyczące m.in.: środowiska, ludności, rynku pracy, budownictwa, edukacji, ochrony zdrowia, kultury i bezpieczeństwa publicznego.
Publikacja jest uzupełnieniem Rocznika Statystycznego Warszawy.
Przekroje: m.st. Warszawa, dzielnice m.st. Warszawy, sekcje PKD 2007

ISSN 1732-9728

Seria Informacje statystyczne

termin wydania – grudzień
wydanie roczne
wersja polsko–angielska
objętość ok. 300 stron
format 210 x 270 mm
cena oprawa miękka: 25,00 zł

Publikacja wkrótce będzie wydana w formie książkowej

Publikacja wkrótce będzie dostępna w Internecie (bezpłatnie)

Województwo mazowieckie w liczbach 2023

Folder zwierający podstawowe informacje o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa w 2022 r. oraz podstawowe wskaźniki w porównaniu do Polski i pozostałych województw.
Przekroje: województwo, powiaty, Polska.
Seria Foldery i publikacje okolicznościowe

termin wydania – listopad
wydanie roczne
wersja polska i angielska
objętość ok. 50 stron
format 102 x 206 mm

Folder

Publikacja wkrótce będzie dostępna w Internecie (bezpłatnie)

Ze statystyką przez Warszawę 2023

Folder prezentujący podstawowe informacje o sytuacji społeczno-gospodarczej m.st. Warszawy w 2022 r.
Przekroje: m.st. Warszawa, dzielnice.
Seria Foldery i publikacje okolicznościowe

termin wydania – listopad
wydanie roczne
wersja polska i angielska
objętość ok. 50 stron
format 180 x 180 mm

Folder

Publikacja wkrótce będzie dostępna w Internecie (bezpłatnie)

Region mazowiecki regionalny w 2022 r.

Folder prezentujący podstawowe informacje o sytuacji społeczno-gospodarczej regionu mazowieckiego regionalnego w podziale na gminy i powiaty oraz wskaźniki w porównaniu z regionami Polski.
Przekroje: województwo, gminy, powiaty, regiony.
Seria Foldery i publikacje okolicznościowe

termin wydania – listopad
wydanie roczne
wersja polsko-angielska
objętość ok. 80 stron
format 220 x 220 mm

Folder

Publikacja wkrótce będzie dostępna w Internecie (bezpłatnie)