Rocznik Statystyczny Województwa Małopolskiego 2021

Bogaty zestaw statystycznych informacji wynikowych dotyczący stanu środowiska naturalnego i sytuacji społeczno-gospodarczej województwa.

ISSN 1640-002X

Seria Roczniki statystyczne

termin wydania – grudzień
wydanie roczne
wersja polsko–angielska
objętość ok. 250 stron
format 166 x 238 mm
cena oprawa miękka: 25,00 zł

Publikacja wydana w formie książkowej

Publikacja wkrótce będzie dostępna w Internecie (bezpłatnie)

Rocznik Statystyczny Krakowa 2021

Kompleksowe informacje o Krakowie zawierające bogaty zestaw danych statystycznych charakteryzujących sytuację społeczno-gospodarczą i demograficzną miasta Krakowa.

ISSN 1640-4157

Seria Roczniki statystyczne

termin wydania – grudzień
wydanie co 2 lata
wersja polsko–angielska
objętość ok. 250 stron
format 166 x 238 mm
cena oprawa miękka: 25,00 zł

Publikacja wydana w formie książkowej

Publikacja wkrótce będzie dostępna w Internecie (bezpłatnie)

Raport o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa małopolskiego 2021

Długookresowa analiza zjawisk zachodzących w gospodarce narodowej na terenie województwa oraz prezentacja ich zróżnicowania wewnętrznego w zakresie zjawisk istotnych z punktu widzenia rozwoju społeczno-gospodarczego, tj. kapitału ludzkiego (w tym procesów demograficznych i zasobów pracy), jakości życia mieszkańców, gospodarki, z uwzględnieniem procesów związanych z rozwojem przedsiębiorczości, realizacją inwestycji, produkcji i usług, infrastruktury gospodarki, finansów publicznych, ochrony środowiska. Kategorie przedstawione są w ujęciu dynamicznym (w retrospekcji wieloletniej), a także w relacji do przeciętnych wielkości dla kraju. Analiza statystyczna, spójna pod względem tematycznym dla wszystkich województw, zawiera prezentację zjawisk również w formie graficznej – za pomocą map i wykresów.
Przekroje: województwo, podregiony, powiaty, gminy, sekcje i działy PKD 2007.

ISSN 2084-7149

Seria Analizy statystyczne

termin wydania – maj
wydanie roczne
w wersji angielskiej: przedmowa, spis treści, uwagi ogólne, synteza, tablice przeglądowe, wykresy, mapy, tablice, aneks
objętość ok. 150 stron
format 210 x 270 mm
cena oprawa miękka: 18,00 zł

Publikacja wydana w formie książkowej

Publikacja wkrótce będzie dostępna w Internecie (bezpłatnie)

Sytuacja demograficzna województwa małopolskiego w 2020 r.

Analiza procesów demograficznych na przestrzeni ostatnich lat. Zmiany w liczbie ludności oraz czynniki mające wpływ na jej stan. Kwalifikacja powiatów i gmin aktywnych i nieaktywnych demograficznie według typologii demograficznej J. W.Webba. Opis struktur ludności według płci, edukacyjnych i ekonomicznych grup wieku z uwzględnieniem typów demograficznych według trójkąta Osanna. Wskazanie czynników wpływających na kształtowanie się struktur ludności oraz proces starzenia. Zmiany zachodzące w zjawiskach ruchu naturalnego z wykorzystaniem współczynników natężenia. Ruch wędrówkowy ludności ze wskazaniem kierunków migracji zagranicznych na pobyt stały według kontynentów oraz wybranych państw członkowskich Unii Europejskiej.
Przekroje: województwo, podregiony, powiaty, gminy.

ISSN on-line 2545-2657

Seria Analizy statystyczne

termin wydania – sierpień
wydanie roczne
w wersji angielskiej: przedmowa, spis treści, synteza, uwagi ogólne, tablice, wykresy, mapy
format 210 x 270 mm

Publikacja wkrótce będzie dostępna w Internecie (bezpłatnie)

Biuletyn statystyczny województwa małopolskiego 2021

Podstawowe statystyczne informacje wynikowe charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą województwa, m.in. z zakresu rynku pracy i wynagrodzeń, cen, finansów przedsiębiorstw i inwestycji, rolnictwa, przemysłu, budownictwa i handlu.
Przekroje: województwo, podregiony, powiaty, sekcje i działy PKD 2007, wybrane wyroby wg PKWiU, grupy COICOP.
Seria Informacje statystyczne

termin wydania – marzec, maj, sierpień, listopad
wydanie kwartalne
wersja polsko–angielska
format 210 x 270 mm

Publikacja wkrótce będzie dostępna w Internecie (bezpłatnie)

Rynek pracy w województwie małopolskim w 2020 r.

Podstawowe informacje o rynku pracy na terenie województwa z uwzględnieniem istotnych zjawisk, zmian i tendencji m.in. dot. pracujących i zatrudnionych, bezrobotnych zarejestrowanych, popytu na pracę, czasu pracy, wynagrodzeń i świadczeń społecznych, kosztów pracy, warunków pracy, wypadków przy pracy.
Przekroje: województwo, wybrane informacje wg podregionów, powiatów i gmin, sektory własności, sekcje PKD 2007.
Seria Informacje statystyczne

termin wydania – listopad
wydanie roczne
w wersji angielskiej: przedmowa, spis treści, synteza, uwagi ogólne, tablice, wykresy, mapy
format 210 x 270 mm

Publikacja wkrótce będzie dostępna w Internecie (bezpłatnie)

Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej w rejestrze REGON w województwie małopolskim, 2020

Podstawowe informacje o podmiotach gospodarki narodowej w Krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej REGON. Charakterystyka podmiotów wg form prawnych, sektorów własności, rodzaju przeważającej działalności.
Przekroje: województwo, podregiony, powiaty, gminy, sekcje i działy PKD 2007.
Seria Informacje statystyczne

termin wydania – marzec
wydanie roczne
wersja polsko–angielska
format 210 x 270 mm

Publikacja wkrótce będzie dostępna w Internecie (bezpłatnie)

Biuletyn statystyczny miasta Krakowa 2021

Podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą Krakowa, ze szczególnym uwzględnieniem zjawisk takich jak: sytuacja na rynku pracy, warunki życia ludności, działalność gospodarcza oraz bezpieczeństwo publiczne. Ważniejsze dane i wskaźniki sytuacji gospodarczej w wybranych miastach wojewódzkich.
Przekroje: Kraków, wybrane miasta wojewódzkie, sekcje i działy PKD 2007.

ISSN 1509-1228

Seria Informacje statystyczne

termin wydania – marzec, maj, sierpień, listopad
wydanie kwartalne
wersja polsko–angielska
format 210 x 270 mm

Publikacja wkrótce będzie dostępna w Internecie (bezpłatnie)

Informator statystyczny – miasto Tarnów 2021

Podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą Tarnowa, m.in. z zakresu demografii, rynku pracy, aktywności gospodarczej, infrastruktury socjalnej, warunków mieszkaniowych, dochodów i wydatków budżetu miasta. Ważniejsze wskaźniki dotyczące miast na prawach powiatu o zbliżonej do Tarnowa liczbie mieszkańców.
Przekroje: Tarnów, wybrane miasta na prawach powiatu.
Seria Informacje statystyczne

termin wydania – wrzesień
wydanie roczne
wersja polsko–angielska
format 210 x 270 mm

Publikacja wkrótce będzie dostępna w Internecie (bezpłatnie)

Informator statystyczny – miasto Nowy Sącz 2021

Podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą Nowego Sącza, m.in. z zakresu demografii, rynku pracy, aktywności gospodarczej, infrastruktury socjalnej, warunków mieszkaniowych, dochodów i wydatków budżetu miasta. Ważniejsze wskaźniki dotyczące miast na prawach powiatu o zbliżonej do Nowego Sącza liczbie mieszkańców.
Przekroje: Nowy Sącz, wybrane miasta na prawach powiatu.
Seria Informacje statystyczne

termin wydania – wrzesień
wydanie roczne
wersja polsko–angielska
format 210 x 270 mm

Publikacja wkrótce będzie dostępna w Internecie (bezpłatnie)

Województwo małopolskie w liczbach 2021

Folder zwierający podstawowe informacje o sytuacji społeczno-ekonomicznej województwa małopolskiego, dane o powiatach oraz informacje o województwie małopolskim na tle Polski.

ISSN 2084-8986

Seria Foldery i publikacje okolicznościowe

termin wydania – wrzesień
wydanie roczne
wersja polsko–angielska
objętość ok. 40 stron
format 102 x 206 mm

Folder

Publikacja wkrótce będzie dostępna w Internecie (bezpłatnie)