Rocznik Statystyczny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2024

Bogaty zestaw statystycznych informacji wynikowych dotyczący sytuacji społeczno-gospodarczej województwa w ujęciu przestrzennym. Informacje o województwie oraz wybrane dane o powiatach, gminach i podregionach umożliwiają porównania i analizy terytorialnego zróżnicowania zjawisk. Materiał statystyczny jest przedstawiony za pomocą tablic, map i wykresów.

ISSN książka 1640-0089

Seria Roczniki statystyczne

termin wydania – grudzień
wydanie roczne
wersja polsko–angielska
objętość ok. 250 stron
format 166 x 238 mm
cena oprawa miękka: 30,00 zł

Publikacja wkrótce będzie wydana w formie książkowej

Publikacja wkrótce będzie dostępna w Internecie (bezpłatnie)

Raport o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa kujawsko-pomorskiego 2024

Długookresowa analiza zjawisk zachodzących w gospodarce narodowej na terenie województwa oraz prezentacja zróżnicowania wewnętrznego w zakresie zjawisk istotnych z punktu widzenia rozwoju społeczno-gospodarczego. W publikacji prezentowane są dane z wielu obszarów badań statystycznych m.in. kapitału ludzkiego (w tym procesów demograficznych i zasobów pracy), jakości życia mieszkańców, gospodarki, z uwzględnieniem procesów związanych z rozwojem przedsiębiorczości, realizacją inwestycji, produkcji i usług, infrastruktury gospodarki, finansów publicznych, planowania przestrzennego i rewitalizacji, a także ochrony środowiska. Kategorie przedstawione są w ujęciu dynamicznym (w retrospekcji wieloletniej), a także w relacji do przeciętnych wielkości dla kraju. Analiza statystyczna, spójna pod względem tematycznym dla wszystkich województw, zawiera prezentację zjawisk również w formie graficznej - za pomocą map i wykresów.
Seria Analizy statystyczne

termin wydania – kwiecień
wydanie roczne
w wersji angielskiej: przedmowa, spis treści, synteza, tablice, wykresy, mapy
format 210 x 270 mm

Publikacja wkrótce będzie dostępna w Internecie (bezpłatnie)

Wybrane zagadnienia rynku pracy w województwie kujawsko-pomorskim w 2023 r.

Analiza sytuacji na rynku pracy w województwie kujawsko-pomorskim w obliczu obserwowanych procesów demograficznych, zmian struktury wieku ludności oraz dynamicznie zmieniającego się rynku pracy.
Seria Analizy statystyczne

termin wydania – listopad
wydanie roczne
wersja polsko-angielska
format 210 x 270 mm

Publikacja wkrótce będzie dostępna w Internecie (bezpłatnie)

Biuletyn statystyczny województwa kujawsko-pomorskiego 2024

Podstawowe statystyczne informacje wynikowe charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą województwa, m.in. z zakresu rynku pracy i wynagrodzeń, cen, finansów przedsiębiorstw i inwestycji, rolnictwa, przemysłu, budownictwa i handlu.
Seria Informacje statystyczne

termin wydania – luty, maj, sierpień, listopad
wydanie kwartalne
wersja polsko-angielska
format 210 x 270 mm

Publikacja wkrótce będzie dostępna w Internecie (bezpłatnie)

Województwo kujawsko-pomorskie w liczbach 2024

Folder prezentujący ważniejsze dane statystyczne charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą województwa kujawsko-pomorskiego. Zakres tematyczny obejmuje m.in. demografię, rynek pracy, turystykę, rolnictwo, transport, finanse publiczne czy podmioty gospodarki narodowej. Opracowanie zawiera wybrane dane o powiatach i miastach na prawach powiatu a także gminach w 2023 r.
Seria Foldery i publikacje okolicznościowe

termin wydania – październik
wydanie roczne
wersja polsko–angielska
format 102 x 206 mm

Publikacja wkrótce będzie dostępna w Internecie (bezpłatnie)