Rocznik Statystyczny Województwa Podlaskiego 2022

Bogaty zestaw statystycznych informacji wynikowych dotyczący stanu środowiska naturalnego i sytuacji społeczno-gospodarczej województwa.

ISSN 1640-0054

Seria Roczniki statystyczne

termin wydania – grudzień
wydanie roczne
wersja polsko–angielska
objętość ok. 200 stron
format 166 x 238 mm
cena oprawa miękka: 25,00 zł

Publikacja wkrótce będzie wydana w formie książkowej

Publikacja wkrótce będzie dostępna w Internecie (bezpłatnie)

Raport o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa podlaskiego 2022

Długookresowa analiza zjawisk zachodzących w gospodarce narodowej na terenie województwa oraz prezentacja ich zróżnicowania wewnętrznego w zakresie zjawisk istotnych z punktu widzenia rozwoju społeczno-gospodarczego, tj. kapitału ludzkiego (w tym procesów demograficznych i zasobów pracy), jakości życia mieszkańców, gospodarki, z uwzględnieniem procesów związanych z rozwojem przedsiębiorczości, realizacją inwestycji, produkcji i usług, infrastruktury gospodarki, finansów publicznych, ochrony środowiska. Kategorie przedstawione są w ujęciu dynamicznym (w retrospekcji wieloletniej), a także w relacji do przeciętnych wielkości dla kraju. Analiza statystyczna, spójna pod względem tematycznym dla wszystkich województw, zawiera prezentację zjawisk również w formie graficznej - za pomocą map i wykresów.
Przekroje: województwo, podregiony, powiaty, gminy, sekcje i działy PKD 2007.

ISSN 2084-7106

Seria Analizy statystyczne

termin wydania – maj
wydanie roczne
w wersji angielskiej: przedmowa, spis treści, synteza, tablice, wykresy, mapy
objętość ok. 188 stron
format 210 x 270 mm

Publikacja wkrótce będzie dostępna w Internecie (bezpłatnie)

Sytuacja demograficzna województwa podlaskiego w 2021 r.

Analiza zmian w stanie i strukturze, a także w ruchu naturalnym i migracjach ludności. Prezentacja najważniejszych zjawisk i procesów demograficznych zachodzących w województwie na tle kraju oraz charakterystyka terytorialnego zróżnicowania sytuacji demograficznej w regionie.
Przekroje: województwo, podregiony, powiaty, gminy, miasta, wieś.
Seria Analizy statystyczne

termin wydania – grudzień
wydanie roczne
w wersji angielskiej: przedmowa, spis treści, synteza, uwagi ogólne, tablice, wykresy, mapy
format 210 x 270 mm

Publikacja wkrótce będzie dostępna w Internecie (bezpłatnie)

Biuletyn statystyczny województwa podlaskiego 2022

Podstawowe statystyczne informacje wynikowe charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą województwa, m.in. z zakresu rynku pracy i wynagrodzeń, cen, finansów przedsiębiorstw i inwestycji, rolnictwa, przemysłu, budownictwa i handlu.
Przekroje: województwo, podregiony, powiaty, sekcje i działy PKD 2007, wybrane wyroby wg PKWiU, grupy COICOP.
Seria Informacje statystyczne

termin wydania – marzec, maj, sierpień, listopad
wydanie kwartalne
wersja polsko–angielska
format 210 x 270 mm

Publikacja wkrótce będzie dostępna w Internecie (bezpłatnie)

Budżety jednostek samorządu terytorialnego w województwie podlaskim w 2021 r.

Podstawowe informacje o dochodach i wydatkach jednostek samorządu terytorialnego wg rodzajów i działów klasyfikacji budżetowej.
Przekroje: województwo, powiaty, gminy.
Seria Informacje statystyczne

termin wydania – październik
wydanie roczne
w wersji angielskiej: przedmowa, spis treści, uwagi metodyczne, tablice
format 210 x 270 mm

Publikacja wkrótce będzie dostępna w Internecie (bezpłatnie)

Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej w rejestrze REGON w województwie podlaskim, 2021

Podstawowe informacje o podmiotach gospodarki narodowej w Krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej REGON. Charakterystyka podmiotów wg form prawnych, sektorów własności, rodzaju przeważającej działalności i lokalizacji.
Przekroje: województwo, podregiony, powiaty, gminy, sekcje i działy PKD 2007.
Seria Informacje statystyczne

termin wydania – marzec
wydanie roczne
w wersji angielskiej: przedmowa, spis treści, uwagi metodyczne, tablice
format 210 x 270 mm

Publikacja wkrótce będzie dostępna w Internecie (bezpłatnie)

Sytuacja społeczno-gospodarcza Białegostoku w 2021 r.

Podstawowe informacje charakteryzujące sytuację gospodarczą Białegostoku, zagadnienia społeczne.
Przekroje: Białystok.

ISSN 1508-0951

Seria Informacje statystyczne

termin wydania – lipiec
wydanie roczne
w wersji angielskiej: przedmowa, spis treści, synteza, uwagi metodologiczne, tablice
objętość ok. 124 stron
format 210 x 270 mm
cena oprawa miękka: 15,00 zł

Publikacja wkrótce będzie wydana w formie książkowej

Publikacja wkrótce będzie dostępna w Internecie (bezpłatnie)

Ochrona środowiska i leśnictwo w województwie podlaskim w 2021 r.

Podstawowe informacje dotyczące wykorzystania i ochrony zasobów powierzchni ziemi i gleby, gospodarki wodnej i ochrony wód, ochrony powietrza, przyrody i krajobrazu, działalności służb ochrony środowiska oraz sanitarno-epidemiologicznych, ekonomicznych aspektów ochrony środowiska, zasobów leśnych, zagospodarowania lasu, zadrzewień oraz gospodarczego wykorzystania lasu.
Przekroje: województwo, wybrane informacje wg podregionów, powiatów i gmin, sekcje i działy PKD 2007.
Seria Informacje statystyczne

termin wydania – grudzień
wydanie roczne
ww wersji angielskiej: przedmowa, spis treści, synteza, uwagi metodologiczne (ogólne), tablice
format 210 x 270 mm

Publikacja wkrótce będzie dostępna w Internecie (bezpłatnie)

Województwo podlaskie w 2021 r.

Folder zawierający podstawowe informacje o sytuacji społecznej i gospodarczej województwa podlaskiego.
Seria Foldery i publikacje okolicznościowe

termin wydania – kwiecień
wydanie roczne
wersja polsko–angielska
objętość ok. 8 stron
format 102 x 206 mm

Folder

Publikacja wkrótce będzie dostępna w Internecie (bezpłatnie)

Województwo podlaskie w liczbach 2022

Folder zawierający podstawowe informacje o sytuacji społecznej i stanie gospodarki województwa podlaskiego.
Przekroje: województwo, wybrane dane wg podregionów i powiatów.
Seria Foldery i publikacje okolicznościowe

termin wydania – wrzesień
wydanie roczne
wersja polsko–angielska
objętość ok. 40 stron
format 102 x 206 mm

Folder

Publikacja wkrótce będzie dostępna w Internecie (bezpłatnie)

Podstawowe informacje o Urzędzie Statystycznym w Białymstoku

Folder zawierający podstawowe informacje o działalności Urzędu Statystycznego w Białymstoku.
Seria Foldery i publikacje okolicznościowe

termin wydania – luty
wydanie nieregularne
wersja polska
objętość ok. 8 stron
format 102 x 206 mm

Folder

Publikacja wkrótce będzie dostępna w Internecie (bezpłatnie)

Powszechny Spis Rolny 2020. Charakterystyka gospodarstw rolnych w województwie podlaskim w 2020 r.

Podsumowanie ostatecznych wyników Powszechnego Spisu Rolnego 2020 w zakresie podstawowych informacji dotyczących m.in. użytkowania gruntów, powierzchni zasiewów, liczby pracujących w gospodarstwach rolnych, produkcji roślinnej i zwierzęcej, ciągników i maszyn rolniczych, środków produkcji oraz struktury dochodów gospodarstw domowych z użytkownikiem gospodarstwa indywidualnego. Porównanie podstawowych danych z wynikami PSR 2010.
Analiza zjawisk w przekrojach terytorialnych (do poziomu gmin).
Seria Spisy powszechne

termin wydania – październik
wydanie co 10 lat
w wersji angielskiej: przedmowa, spis treści, synteza, tablice, wykresy, mapy
objętość ok. 150 stron
format 210 x 270 mm
cena oprawa miękka: 18,00 zł

Publikacja wkrótce będzie wydana w formie książkowej

Publikacja wkrótce będzie dostępna w Internecie (bezpłatnie)