Rocznik Statystyczny Województwa Podlaskiego 2021

Bogaty zestaw statystycznych informacji wynikowych dotyczący stanu środowiska naturalnego i sytuacji społeczno-gospodarczej województwa.

ISSN 1640-0054

Seria Roczniki statystyczne

termin wydania – grudzień
wydanie roczne
wersja polsko–angielska
objętość ok. 250 stron
format 166 x 238 mm
cena oprawa miękka: 25,00 zł

Publikacja wydana w formie książkowej

Publikacja wkrótce będzie dostępna w Internecie (bezpłatnie)

Raport o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa podlaskiego 2021

Długookresowa analiza zjawisk zachodzących w gospodarce narodowej na terenie województwa oraz prezentacja ich zróżnicowania wewnętrznego w zakresie zjawisk istotnych z punktu widzenia rozwoju społeczno-gospodarczego, tj. kapitału ludzkiego (w tym procesów demograficznych i zasobów pracy), jakości życia mieszkańców, gospodarki, z uwzględnieniem procesów związanych z rozwojem przedsiębiorczości, realizacją inwestycji, produkcji i usług, infrastruktury gospodarki, finansów publicznych, ochrony środowiska. Kategorie przedstawione są w ujęciu dynamicznym (w retrospekcji wieloletniej), a także w relacji do przeciętnych wielkości dla kraju. Analiza statystyczna, spójna pod względem tematycznym dla wszystkich województw, zawiera prezentację zjawisk również w formie graficznej – za pomocą map i wykresów. Przekroje: województwo, podregiony, powiaty, gminy, sekcje i działy PKD 2007.
Seria Analizy statystyczne

termin wydania – maj
wydanie roczne
w wersji angielskiej: przedmowa, spis treści, uwagi ogólne, synteza, tablice przeglądowe, wykresy, mapy, tablice, aneks
objętość ok. 150 stron
format 210 x 270 mm
cena oprawa miękka: 18,00 zł

Publikacja wydana w formie książkowej

Publikacja wkrótce będzie dostępna w Internecie (bezpłatnie)

Rolnictwo w województwie podlaskim w 2020 r.

Analiza wyników produkcji roślinnej (plony, zbiory) i zwierzęcej (pogłowie zwierząt gospodarskich, produkcja produktów pochodzenia zwierzęcego) z uwzględnieniem wybranych czynników wpływających na wielkość produkcji. Skup i ceny produktów rolnych oraz inne dane charakteryzujące sytuację w rolnictwie.
Przekroje: województwo, formy własności.

ISSN 1732-8934

Seria Analizy statystyczne

termin wydania – lipiec
wydanie roczne
wersja polsko–angielska
objętość ok. 88 stron
format 210 x 270 mm
cena oprawa miękka: 15,00 zł

Publikacja wydana w formie książkowej

Publikacja wkrótce będzie dostępna w Internecie (bezpłatnie)

Biuletyn statystyczny województwa podlaskiego 2021

Podstawowe statystyczne informacje wynikowe charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą województwa, m.in. z zakresu rynku pracy i wynagrodzeń, cen, finansów przedsiębiorstw i inwestycji, rolnictwa, przemysłu, budownictwa i handlu.
Przekroje: województwo, podregiony, powiaty, sekcje i działy PKD 2007, wybrane wyroby wg PKWiU, grupy COICOP.
Seria Informacje statystyczne

termin wydania – marzec, maj, sierpień, listopad
wydanie kwartalne
wersja polsko–angielska
format 210 x 270 mm

Publikacja wkrótce będzie dostępna w Internecie (bezpłatnie)

Ludność, ruch naturalny i migracje w województwie podlaskim w 2020 r.

Podstawowe informacje o stanie i strukturze ludności wg płci i wieku, ruchu naturalnym i migracjach.
Przekroje: województwo, podregiony, powiaty, gminy.
Seria Informacje statystyczne

termin wydania – czerwiec
wydanie roczne
wersja polsko–angielska
format 210 x 270 mm

Publikacja wkrótce będzie dostępna w Internecie (bezpłatnie)

Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej w rejestrze REGON w województwie podlaskim, 2020

Podstawowe informacje o podmiotach gospodarki narodowej w Krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej REGON. Charakterystyka podmiotów wg form prawnych, sektorów własności, rodzaju przeważającej działalności i lokalizacji.
Przekroje: województwo, podregiony, powiaty, gminy, sekcje i działy PKD 2007.
Seria Informacje statystyczne

termin wydania – marzec
wydanie roczne
w wersji angielskiej: przedmowa, spis treści, uwagi metodyczne, tablice
format 210 x 270 mm

Publikacja wkrótce będzie dostępna w Internecie (bezpłatnie)

Sytuacja społeczno-gospodarcza Białegostoku w 2020 r.

Podstawowe informacje charakteryzujące sytuację gospodarczą Białegostoku, zagadnienia społeczne.
Przekroje: Białystok.

ISSN 1508-0951

Seria Informacje statystyczne

termin wydania – lipiec
wydanie roczne
wersja polsko–angielska
objętość ok. 120 stron
format 210 x 270 mm
cena oprawa miękka: 15,00 zł

Publikacja wydana w formie książkowej

Publikacja wkrótce będzie dostępna w Internecie (bezpłatnie)

Ochrona środowiska i leśnictwo w województwie podlaskim w 2020 r.

Podstawowe informacje dotyczące wykorzystania i ochrony zasobów powierzchni ziemi i gleby, gospodarki wodnej i ochrony wód, ochrony powietrza, przyrody i krajobrazu, działalności służb ochrony środowiska oraz sanitarno-epidemiologicznych, ekonomicznych aspektów ochrony środowiska, zasobów leśnych, zagospodarowania lasu, zadrzewień oraz gospodarczego wykorzystania lasu.
Przekroje: województwo, wybrane informacje wg podregionów, powiatów i gmin, sekcje i działy PKD 2007.
Seria Informacje statystyczne

termin wydania – grudzień
wydanie roczne
wersja polsko–angielska format 210 x 270 mm

Publikacja wkrótce będzie dostępna w Internecie (bezpłatnie)

Budżety jednostek samorządu terytorialnego w województwie podlaskim 2020 r.

Podstawowe informacje o dochodach i wydatkach jednostek samorządu terytorialnego wg rodzajów i działów klasyfikacji budżetowej.
Przekroje: województwo, powiaty, gminy.
Seria Informacje statystyczne

termin wydania – październik
wydanie roczne
w wersji angielskiej: przedmowa, spis treści, uwagi metodyczne, tablice
format 210 x 270 mm

Publikacja wkrótce będzie dostępna w Internecie (bezpłatnie)

Województwo podlaskie w 2020 r.

Folder zawierający podstawowe informacje o sytuacji społecznej i gospodarczej województwa podlaskiego.
Seria Foldery i publikacje okolicznościowe

termin wydania – kwiecień
wydanie roczne
wersja polsko–angielska
objętość ok. 8 stron
format 102 x 206 mm

Folder

Publikacja wkrótce będzie dostępna w Internecie (bezpłatnie)

Województwo podlaskie w liczbach 2021

Folder zawierający podstawowe informacje o sytuacji społecznej i stanie gospodarki województwa podlaskiego.
Przekroje: województwo, wybrane dane wg podregionów i powiatów.
Seria Foldery i publikacje okolicznościowe

termin wydania – wrzesień
wydanie roczne
wersja polsko–angielska
objętość ok. 40 stron
format 102 x 206 mm

Folder

Publikacja wkrótce będzie dostępna w Internecie (bezpłatnie)

Euroregion Puszcza Białowieska w 2019 r.

Folder zawierający podstawowe informacje o Euroregionie Puszcza Białowieska. Geneza i ogólna charakterystyka Euroregionu oraz ważniejsze informacje dotyczące warunków naturalnych, ochrony środowiska, sytuacji demograficznej i warunków życia ludności na jego terenie.
Przekroje: Euroregion Puszcza Białowieska, część polska i część białoruska Euroregionu.
Seria Foldery i publikacje okolicznościowe

termin wydania – październik
wydanie co 4 lata
wersja polsko-rosyjska
objętość ok. 40 stron
format 180 x 180 mm

Folder

Publikacja wkrótce będzie dostępna w Internecie (bezpłatnie)