Rocznik Statystyczny Województwa Pomorskiego 2021

Bogaty zestaw statystycznych informacji wynikowych dotyczący stanu środowiska naturalnego i sytuacji społeczno-gospodarczej województwa.

ISSN 1640-0046

Seria Roczniki statystyczne

termin wydania – grudzień
wydanie roczne
wersja polsko–angielska
objętość ok. 250 stron
format 166 x 238 mm
cena oprawa miękka: 28,00 zł

Publikacja wydana w formie książkowej

Publikacja wkrótce będzie dostępna w Internecie (bezpłatnie)

Raport o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa pomorskiego 2021

Długookresowa analiza zjawisk zachodzących w gospodarce narodowej na terenie województwa oraz prezentacja ich zróżnicowania wewnętrznego w zakresie zjawisk istotnych z punktu widzenia rozwoju społeczno-gospodarczego, tj. kapitału ludzkiego (w tym procesów demograficznych i zasobów pracy), jakości życia mieszkańców, gospodarki, z uwzględnieniem procesów związanych z rozwojem przedsiębiorczości, realizacją inwestycji, produkcji i usług, infrastruktury gospodarki, finansów publicznych, ochrony środowiska. Kategorie przedstawione są w ujęciu dynamicznym (w retrospekcji wieloletniej), a także w relacji do przeciętnych wielkości dla kraju. Analiza statystyczna, spójna pod względem tematycznym dla wszystkich województw, zawiera prezentację zjawisk również w formie graficznej – za pomocą map i wykresów.
Przekroje: województwo, podregiony, powiaty, gminy, sekcje i działy PKD 2007.
Seria Analizy statystyczne

termin wydania – maj
wydanie roczne
w wersji angielskiej: przedmowa, spis treści, uwagi ogólne, synteza, tablice przeglądowe, wykresy, mapy, tablice, aneks
objętość ok. 180 stron
format 210 x 270 mm
cena oprawa miękka: 18,00 zł

Publikacja wydana w formie książkowej

Publikacja wkrótce będzie dostępna w Internecie (bezpłatnie)

Sytuacja demograficzna województwa pomorskiego w 2020 r.

Analiza sytuacji rozwoju demograficznego województwa. Stan i struktura ludności według płci i wieku, podstawowe współczynniki demograficzne. Ruch naturalny i migracje ludności. Zróżnicowanie terytorialne zjawisk przedstawione za pomocą wskaźników natężenia oraz wybranych typologii demograficznych.
Przekroje: województwo, podregiony, powiaty, gminy.

ISSN 2545-1391

Seria Analizy statystyczne

termin wydania – lipiec
wydanie roczne
wersja polsko–angielska
objętość ok. 140 stron
format 210 x 270 mm
cena oprawa miękka: 20,00 zł

Publikacja wydana w formie książkowej

Publikacja wkrótce będzie dostępna w Internecie (bezpłatnie)

Biuletyn statystyczny województwa pomorskiego 2021

Podstawowe statystyczne informacje wynikowe charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą województwa, m.in. z zakresu rynku pracy i wynagrodzeń, cen, finansów przedsiębiorstw i inwestycji, rolnictwa, przemysłu, budownictwa i handlu.
Przekroje: województwo, podregiony, powiaty, sekcje i działy PKD 2007, wybrane wyroby wg PKWiU, grupy COICOP.
Seria Informacje statystyczne

termin wydania – marzec, maj, sierpień, listopad
wydanie kwartalne
wersja polsko–angielska
format 210 x 270 mm

Publikacja wkrótce będzie dostępna w Internecie (bezpłatnie)

Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej w rejestrze REGON w województwie pomorskim, 2020

Podstawowe informacje o podmiotach gospodarki narodowej wpisanych do Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej REGON. Charakterystyka podmiotów według form prawnych, sektorów własności, rodzaju przeważającej działalności i lokalizacji.
Seria Informacje statystyczne

termin wydania – marzec
wydanie roczne
wersja polsko–angielska
format 210 x 270 mm

Publikacja wkrótce będzie dostępna w Internecie (bezpłatnie)

Rynek pracy w województwie pomorskim w 2020 r.

Podstawowe informacje o aktywności ekonomicznej ludności, pracujących w gospodarce narodowej, wynagrodzenia, bezrobociu rejestrowanym, warunkach pracy, wypadkach przy pracy.

ISSN 1899-6442

Seria Informacje statystyczne

termin wydania – listopad
wydanie roczne
wersja polsko–angielska
format 210 x 270 mm

Publikacja wkrótce będzie dostępna w Internecie (bezpłatnie)

Gospodarka morska w województwie pomorskim w latach 2018-2020

Podstawowe informacje o działalności portów morskich, żegludze morskiej i przybrzeżnej, produkcji statków, gospodarce rybnej, szkolnictwie morskim, stanie środowiska i ochronie wód morskich.

ISSN 2080-4725

Seria Informacje statystyczne

termin wydania – grudzień
wydanie co 3 lata
wersja polsko–angielska
format 210 x 270 mm

Publikacja wkrótce będzie dostępna w Internecie (bezpłatnie)

Rynek pracy w województwie pomorskim, warmińsko-mazurskim, obwodzie kaliningradzkim i Sankt Petersburgu w latach 2017-2019

Podstawowe informacje charakteryzujące sytuację na rynku pracy m.in. aktywność ekonomiczna ludności, pracujący, bezrobotni, wynagrodzenia.
Seria Informacje statystyczne

termin wydania – marzec
wydanie jednorazowe
wersja polsko-rosyjska
objętość ok. 120 stron
format 210 x 270 mm
cena oprawa miękka: 20,00 zł

Publikacja wydana w formie książkowej

Publikacja wkrótce będzie dostępna w Internecie (bezpłatnie)

Województwo pomorskie w liczbach 2021

Folder prezentujący podstawowe dane dotyczące sytuacji społeczno-gospodarczej w województwie.

ISSN 2392-0181

Seria Foldery i publikacje okolicznościowe

termin wydania – wrzesień
wydanie roczne
wersja polsko-angielska
objętość ok. 50 stron
format 180 x 180 mm

Folder

Publikacja wkrótce będzie dostępna w Internecie (bezpłatnie)